ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης και δημοσίευσης της περίληψης αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει  τις 250 λέξεις
 • Να είναι υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση
 • Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι η Arial, με μέγεθος γραμματοσειράς 11 ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με έντονα (bold) κεφαλαία γράμματα
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική, με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1). Αρίθμηση μόνον σε  περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ιδρύματα ή τμήματα
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic, με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Ορθοπεδικό Τμήμα, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”1)
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Εισαγωγή
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτελέσματα
  Συμπεράσματα

  Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με έντονη γραφή (bold) γραφή.

Για την υποβολή της εργασίας σας παρακαλούμε πατήστε εδώ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αλλαγές, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου : 
CTM International SA, τηλ: 210 3244932, email: info@23psn.gr